Založení živnostenského listu pro společnosti

Rychlý start podnikání pro právnické osoby

Stát se živnostníkem, tedy jinými slovy osobou samostatně výdělečně činnou, to není nic náročného. V případě, že potřebujete vyřídit živnost pro právnickou osobu, už jsou však požadavky o trochu vyšší. Je to dáno především specifickým charakterem právnických osob. Pokud se touto problematikou nechcete zabývat a chcete prostě jen co nejdříve začít podnikat v souladu se zákony, rozhodně neváhejte a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme najít ideální řešení pro oblast, ve které se chystáte podnikat.


Živnost pro právnické osoby se sídlem na území ČR

Pokud chcete pro právnickou osobu se sídlem na území ČR ohlásit živnost volnou, nebude po vás živnostenský úřad požadovat žádnou speciální odbornou způsobilost. U živnosti volné nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky, proto je v rámci těchto živností možné podnikat už při splnění základních, všeobecných podmínek provozování živnosti. Těmito všeobecnými podmínkami jsou plná svéprávnost a bezúhonnost.

Právnická osoba nemusí ustanovovat odpovědného zástupce, nesmí u ní však trvat žádná z překážek provozování živnosti podle živnostenského zákona (to by byl například soudem uložený trest zákazu činnosti týkající se dané živnosti). Právnická osoba, která nemá sídlo na území České republiky, může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká právnická osoba. Ovšem jen v případě, že z živnostenského zákona nebo nějakého jiného, zvláštního zákona nevyplývá něco jiného (může to být např. povinnost zápisu do obchodního rejstříku).


Jak se živnost ohlašuje?

Ohlášení živnosti lze podat buď osobně u kteréhokoli živnostenského úřadu, v rámci centrálního registračního místa (CRM) nebo je možné poslat úřadu ohlášení poštou nebo elektronicky (v tom případě je potřeba zaručený elektronický podpis, nebo využít datové schránky úřadu). Ohlášení lze také podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.

K ohlášení živnosti je třeba využít příslušný formulář, který může být vyplněn předem nebo klidně až na místě. Je třeba také předložit doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena – to v případě, že ještě nebyla zapsána do obchodního rejstříku. V případě, že je právnická osoba zapsána do jiného než obchodního rejstříku, je třeba tento zápis živnostenskému úřadu doložit. Výpis z rejstříku však nesmí být starší než 3 měsíce.

Potřeba také je doklad, kterým se doloží oprávnění užívat prostory, ve kterých má na území České republiky daná právnická osoba sídlo. Takový doklad je vyžadován v případě, kdy ohlašovaná adresa sídla není zapsána v obchodním nebo jiném rejstříku (ale jen je-li takový doklad pro zápis do takového rejstříku vyžadován). Nezbytné dále bude zaplatit příslušný poplatek.

Pro podání potom slouží Jednotný registrační formulář pro právnické osoby. Na živnostenském úřadě je možné také podat přihlášku k registraci, případně oznámení určené finančnímu úřadu. To však lze jen, pokud právnická osoba nemá zákonem stanovenou povinnost podávat taková podání správci daně v elektronické formě. Pro podání pro finanční úřad potom slouží formuláře Ministerstva financí. Formuláře obdržíte na kterémkoli živnostenském úřadě, který zároveň funguje jako centrální registrační místo. Formuláře jsou také volně dostupné na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v části webu, který je věnován podpoře podnikání.


V ohlášení volné živnosti právnická osoba musí uvést zejména následující údaje

Právnická osoba musí uvést svou obchodní firmu nebo název, sídlo (obec, její část, ulice, číslo popisné případně číslo evidenční nebo orientační a poštovní směrovací číslo). U fyzických osob, které jsou statutárním orgánemtéto společnosti nebo členy tohoto orgánu potom musí uvést také jejich jméno, příjmení, rodné číslo (pokud ho mají), datum narození a jejich bydliště nebo adresu pobytu na území ČR (pokud jim pobyt byl povolen). Pokud je statutárním orgánem právnická osoba, je třeba uvést její obchodní firmu nebo název, sídlo (obec, její část, ulice, číslo popisné případně číslo evidenční nebo orientační a poštovní směrovací číslo) a také její identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno.

V ohlášení se dále uvádí předmět podnikání (obory činnosti, ve kterých právnická osoba bude vyvíjet aktivitu). Také musí být označeny provozovny, ve kterých bude živnost provozována bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění. Není však nutné uvádět mobilní provozovny nebo automaty.


Postup při ohlášení živnosti vázané a řemeslné

Postup je obdobný jako při ohlašování živnosti volné, jen je třeba doložit také odbornou způsobilost osoby, která bude mít postavení odpovědného zástupce. Odborná způsobilost pro případ vázaných živností je stanovena přílohou č. 2 živnostenského zákona, případně je upravena zvláštními právními předpisy, které jsou ve zmíněné příloze uvedeny. Občan ČR nebo členského státu EU může prokázat svou odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem (což je Ministerstvo průmyslu a obchodu) podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Právnická osoba je v případě vázané živnosti povinna ustanovit svého odpovědného zástupce. To platí pro živnosti, u kterých je vyžadováno splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Tento odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti.

Při ohlášení řemeslné živnosti právnické osoby je nutné prokázat požadovanou odbornou způsobilost. To lze udělat buď výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo dokladem o uznání odborné kvalifikace.


Koncesované živnosti

Koncese je státní povolení k provozování živnosti u činností vymezených živnostenským zákonem. Aby bylo možné koncesi získat, je zapotřebí prokázat odbornou způsobilost a v některých případech splnit i další podmínky.

Po podání ohlášení je živnostenský úřad povinen provést zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení. Podnikateli musí úřad v případě, že ohlašovatel splní podmínky stanovené zákonem, vydat výpis. Právnickým osobám živnostenské oprávnění vzniká dnem jejich zápisu do obchodního nebo podobného rejstříku. Právnickým osobám, které už jsou zapsané do obchodního nebo jiného rejstříku, vznikne živnostenské oprávnění dnem ohlášení živnosti. U teprve zakládaných právnických osob je situace trochu jiná a je třeba hlídat si lhůty.

U podnikatele ani u jeho odpovědného zástupce však nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti (to je především soudem, případně správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti, která by byla oborem dané živnosti).

Pokud potřebujete ohlásit živnost pro právnickou osobu, neváhejte se na nás obrátit. Především v případě koncesované živnosti, ale i v případech vázané, řemeslné a nakonec i volné živnosti, budeme díky našim zkušenostem vědět, co je potřeba. A také víme, jak postupovat, aby vše proběhlo co nejrychleji a bez potíží. Naši odborníci mají s jednáním s úřady mnohaleté zkušenosti. Rádi jich využijeme pro to, abyste mohli začít s podnikatelskou aktivitou co nejdříve.


A nyní již jen vyplnit formulář a máte vyřízeno

Nenašli jste, co jste potřebovali? Napište nám

Čísla, která se mění správným směrem

620 Založených a prodaných společností
1845 Poskytnutých sídel společnosti
5 Let naší historie

Magazín

09.11.2018
Obchodní firma

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod…

Celý článek

06.11.2018
Aktuální novela zákona o obchodních korporacích přináší několik zajímavých novinek

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným…

Celý článek

29.10.2018
Firmu dnes založíte klidně přes mobil a druhý den podnikáte

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny…

Celý článek

06.08.2018
Co je to odštěpný závod?

Pojem odštěpný závod zavádí zákon o obchodních korporacích. Toto označení se používá pro pobočku …

Celý článek

Zavoláme vám

Máte zájem o naše služby nebo jen dotaz? Zadejte své číslo a my Vás kontaktujeme.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace