Uspořádání valné hromady

Pomůžeme s uspořádáním a organizací valné hromady vaší obchodní společnosti

Valná hromada je nejvyšším orgánem kapitálových obchodních společností (nejčastěji s.r.o. nebo a.s.). A proto jako nejvyšší orgán valná hromada rozhoduje o otázkách, které mají pro společnost zásadní význam.


VALNÁ HROMADA S.R.O.

Valná hromada, nejvyšší kolektivní orgán společnosti s ručením omezeným, je svolávána jednatelem alespoň 1 za účetní období. Pokud společnosti hrozí úpadek, pak musí valnou hromadu svolat bez zbytečného odkladu. To platí i v případě jiných vážných důvodů (pokud jednatel není k dispozici nebo svou povinnost neplní, valnou hromadu může svolat kterýkoli ze společníků, tedy majitelů společnosti.


Chci pomoci s organizací valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu musí být společníkům doručena alespoň 15 dní předem spolu s návrhem usnesení valné hromady. Přidat na agendu jednání valné hromady i jiné záležitosti než které byly napsány v pozvánce je možné jen tehdy, když jsou na valné hromadě přítomni všichni společníci a s takovým postupem souhlasí. Přeci jen, musejí mít šanci se na rozhodování a projednávání záležitostí dostatečně připravit. Proto mají možnost případnou změnu programu odmítnout. Z hlediska dostupnosti nesmí doba a místo konání valné hromady nepřiměřeně omezovat právo společníka účastnit se této valné hromady.

Na valné hromadě má specifické postavení kvalifikovaný společník, tedy ten, který má vklad na základním kapitálu alespoň ve výši 10 % z celkového základního kapitálu společnosti, popřípadě má podíl v této výši na hlasovacích právech. Ten může jednatele požádat o svolání valné hromady za účelem projednání záležitostí, který kvalifikovaný společník navrhuje. V takovém případě platí, že pokud jednatel valnou hromadu do 1 měsíce nesvolá, může ji kvalifikovaný společník svolat sám.


Jak je to s hlasováním?

Zásadní je, aby na valné hromadě byli přítomni společníci s alespoň polovinou všech hlasů, aby valná hromada byla usnášení schopná. Valná hromada potom může rozhodovat buď svou prostou většinou při méně závažných otázkách, nebo svou 2/3 většinou hlasů všech společníků (ta je nutná v případech změny společenské smlouvy, rozhodování o připuštění nepeněžitého vkladu, započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na plnění vkladové povinnosti nebo při rozhodování o zrušení společnosti s likvidací).

Někdy může být potřeba souhlas konkrétního společníka. Například u změny společenské smlouvy, jíž by se zasáhlo právě do jeho práv anebo do jeho povinností. Když změna zasáhne do práv a povinností všech společníků, je nutný souhlas každého z nich.

Existuje také možnost rozhodovat i korespondenčně na dálku, tedy mimo valnou hromadu. V takovém případě je společníkům zaslán návrh se lhůtou k jejich vyjádření. Zároveň jim jsou doručeny také relevantní podklady pro rozhodnutí.


Jak probíhá samotná valná hromada

Na začátku valné hromady je nutné zvolit předsedu a zapisovatele. Je sepsána listina přítomných společníků. Valná hromada poté rozhoduje svými usneseními. Zápis z jednání valné hromady vyhotoví zapisovatel do 15 dnů od skončení. Zápis je následně poslán všem společníkům. Valná hromada vždy řeší ty nejvýznamnější otázky související s fungováním společnosti.

Co když valná hromada rozhodně špatně? Usnesení valné hromady může být z několika důvodů neplatné. Například pokud bude v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy nebo společenskou smlouvou. Když není možné dovolat se neplatnosti u orgánu společnosti a proti usnesení byl na valné hromadě podán protest, je možné se obrátit na soud. K takovému kroku jsou za určitých podmínek oprávněni společníci, jednatelé, členové dozorčí rady a likvidátor. Pokud však budou příliš otálet, může se stát, že uběhne lhůta (až jeden rok), ve které je možné usnesení napadnout. Soud neplatnost usnesení valné hromady však nevysloví v případě, že by případné porušení při přijímání tohoto usnesení nemělo závažné právní důsledky a pokud je v oprávněném zájmu společnosti usnesení ponechat v platnosti. Pokud by vyslovením neplatnosti usnesení bylo podstatně zasaženo do práv třetí osoby, která toto právo nabyla v dobré víře, soud usnesení také nezruší.


VALNÁ HROMADA A.S.

Valná hromada je nejvyšším orgánem akciové společnosti. Je orgánem kolektivním, který tvoří všichni akcionáři. Pokud společnost má jen jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a tento jediný akcionář vykonává sám pravomoci valné hromady. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, případně člen představenstva, v některých situacích také dozorčí rada nebo její člen. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou za účetní období. Valná hromada také musí být svolána v případě, že celková ztráta společnosti dosáhla takové výše, že po jejím uhrazení by neuhrazená ztráta dosahovala celé poloviny základního kapitálu. Případně také z jiného vážného důvodu.

Na valné hromadě rozhodují akcionáři o těch nejdůležitějších otázkách celé společnosti. Akcionář se může zúčastnit valné hromady nejen osobně, ale také se nechat zastoupit na základě plné moci.

Valná hromada akciové společnosti je usnášeníschopná, když jsou na ní přítomni akcionáři, jejichž akcie co do hodnoty nebo počtu dohromady přesahují 30 % základního kapitálu. U akciové společnosti je důležitý rozhodný den, což je v tomto kontextu den, ke kterému se zjišťují akcionáři, kteří jsou oprávnění účastnit se valné hromady. Rozhodný den je určen ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady. Rozhodný den však nesmí předcházet konání valné hromady o více než 30 dní


Jak je to s hlasováním?

Rozhodovat může valná hromada prostou většinou. Při důležitých otázkách pak většinou 2/3 – například při změně stanov, pověření představenstva zvýšit základní kapitál společnosti, rozhodování o započtení peněžité pohledávky vůči pohledávce na splacení emisního kurzu nebo o zrušení společnosti s likvidací. Tato přísnější většina je také vyžadována při schválení převodu nebo zastavení závodu. Vše musí mít formu veřejné listiny, proto je nezbytný notářský zápis.

Pokud to stanovy společnosti umožňují, je možné hlasovat korespondenčním hlasováním bez nutnosti účastnit se dané valné hromady.

2/3 přítomných akcionářů jsou vyžadovány také u každého druhu akcií, jejichž práva jsou rozhodnutím dotčena. Přísnější požadavek na většinu se týká také schválení převodu nebo zastavení závodu, které by znamenalo podstatnou změnu v předmětu podnikání. A samozřejmě také pokud jde o rozhodování o změně výše základního kapitálu. 3/4 hlasů přítomných vlastnících akcie musí souhlasit, pokud jde o změnu druhu, formy či práv těchto akcií. 3/4 přítomných akcionářů musí odsouhlasit také rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům.


Organizace valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu se zveřejňuje alespoň 30 dní před jejím konáním. A to na webových stránkách společnosti. Navíc se posílá akcionářům. Pozvánka musí obsahovat obchodní firmu společnosti a její sídlo, místo, datum a hodinu konání valné hromady, údaj o tom, zda jde o řádnou nebo náhradní valnou hromadu, rozhodný den pro posuzování toho, kdo je akcionářem oprávněným k účasti a také návrh usnesení valné hromady, pořad jednání a případné vysvětlení.

O přeložení některých bodů z agendy na další valnou hromadu je možné nejvýše týden před konáním valné hromady. To platí i o tom, že některé body nebudou projednány vůbec. To však možné není, pokud je valná hromada svolávána na žádost kvalifikovaného akcionáře. Když se stane, že původní valná hromada není usnášeníschopná, zachová se její pořad a naplánuje se náhradní valná hromada. Pozor, náhradní valná hromada však potom bude usnášeníschopná, i když nebude naplněn zákonný počet účastníků! Pozvánky na takovou náhradní valná hromadu musí být poslány do 15 dnů od konání původní valné hromady.

Při organizaci a průběhu valných hromad může docházet k otázkám ohledně oprávnění některých akcionářů k hlasování. Ne vždy je odpověď zřejmá. Neriskujte, že usnesení valné hromady bude rozporováno nebo dokonce zpochybňováno před soudem. V podnikání se vyplatí pohlídat si zákonnost všeho, co se uvnitř společnosti děje nebo schvaluje. A samozřejmě je třeba dodržet to, co je zákonem uloženo. Proto se na nás neváhejte se obrátit. Organizaci, průběh a dohled nad valnou hromadou, to vše máme dobře procvičeno a těmto záležitostem i spojené administrativě rozumíme. Naši odborníci vyslechnou vaše požadavky a poradí vám, co je ve vaší situaci nezbytné a žádoucí. Kontaktujte nás a zjistíme, jak nejlépe postupovat právě ve vašem případě.


A nyní již jen vyplnit formulář a máte vyřízeno

Nenašli jste, co jste potřebovali? Napište nám

Čísla, která se mění správným směrem

620 Založených a prodaných společností
1845 Poskytnutých sídel společnosti
5 Let naší historie

Magazín

09.11.2018
Obchodní firma

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod…

Celý článek

06.11.2018
Aktuální novela zákona o obchodních korporacích přináší několik zajímavých novinek

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným…

Celý článek

29.10.2018
Firmu dnes založíte klidně přes mobil a druhý den podnikáte

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny…

Celý článek

06.08.2018
Co je to odštěpný závod?

Pojem odštěpný závod zavádí zákon o obchodních korporacích. Toto označení se používá pro pobočku …

Celý článek

Zavoláme vám

Máte zájem o naše služby nebo jen dotaz? Zadejte své číslo a my Vás kontaktujeme.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace